• facebook

 

                Iktatószám: KSH/839-1/2018       

        Tárgy: Tájékoztatás adatgyűjtésről

 

 

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

 

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a címjegyzékén szereplő gazdaságok számára kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, melynek terepmunkái 2018. március 1-je és április 16-a között zajlanak.

 

Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:

(OSAP 2419) Gyümölcsös ültetvények összeírása, 2017

 

Az adatfelvétel mintáját azok a gazdaságok alkotják, melyek gyümülcsös ültetvény területe eléri a 2500 m2-t, és 2017-ben területalapú támogatást igényeltek alma, körte, kajszibarack, őszibarack, meggy, cseresznye , szilva, dió vagy bodza ültetvény után.

 

Az összeírási feladatot az állami tulajdonú STATEK Kft. megbízásában álló igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, az Önök településén: Nagy Katalin, Várudvari László.

 

A kijelölt gazdálkodók részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.

 

Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból, a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően történik.

 

A felvétel módszertanáról és a kutatás eredményeiről a  http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_ultetvenyek   oldal nyújt tájékoztatást. A felvétel első összesített eredményei 2018 végén várhatóak.

Budapest, 2018. február 20.

Tisztelettel:

Malakucziné Póka Mária

főosztályvezető

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÖJÉTŐL

Nyírmeggyes, Petőfi S. u. 6.

 

Ügyirat száma:…………/2017.   

 

 

 

Tisztelt Érintett(ek)!

 

 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015. (III. 12.) önkormányzati határozatával döntött egyes közterületek nevének megváltoztatásáról. Erről a 2015. március 13. napján kelt iratommal tájékoztattam a lakosságot. Ebben felhívtam a figyelmet arra, hogy a döntés alapján szükségessé vált az érintettek egyes lakcímet tartalmazó okmányainak cseréje, mely az ún. illetéktörvény szerint illetékmentes a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (és a forgalmi engedély, az őstermelői igazolvány, a vállalkozói igazolvány, az üzlet működési engedélye) cseréje ügyében.

 

Tájékoztatásomra a többség már rendezte ezzel kapcsolatos ügyeit, de még sokan nem.

Most, a választások közeledtével ismét felhívom a figyelmét személyi okmányai helyzetének rendezésére, mert ez feltétele lesz jelöltajánlása érvényességének, valamint a szavazati joga gyakorlásának, továbbá – ha jelöltként kíván indulni – jelöltként való nyilvántartásba vételének, választhatóságának.

Okmányai állapotának rendezésével sok – nem kívánt – kellemetlenséget előzhet meg!

 

Ezzel egyidejűleg tájékoztatom még, hogy a közterületek elnevezését tartalmazó névtáblák elkészíttetéséről és kihelyezéséről az Önkormányzat gondoskodott, ugyanakkor a házszámtáblák helyi rendelet szerinti elkészíttetése, vagy elkészítése és kihelyezése a lakosság – az egyes ingatlantulajdonos – feladata.                         Kérem, ha még ennek nem tett eleget, úgy azt szíveskedjen mielőbb pótolni.

A személyi okmányok cseréjéről, valamint a házszámozásról részletesebb tájékoztatás a Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatal szakelőadójától kérhető hivatalos ügyfélfogadási időben.

 

Nyírmeggyes, 2017. szeptember 25.

 

                                                                                                          Lipták József

                                                                                                      jegyző

                          HIRDETMÉNY               

 

 

 

 

 a települési arculati kézikönyv elfogadásáról

 

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásának megfelelően a Képviselő-testület a 2017. szeptember 11. napján tartott ülésén (tehát az előírt 2017. október 1. napjáig biztosított határidőben) 79/2017. (IX. 11.) önkormányzati határozatával döntött  a települési arculati kézikönyv (a továbbiakban: Tak.) elfogadásáról.

 

Ezzel megteremtettük a településképről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának előfeltételét.

 

A Tak. az említett határozat mellékleteként hiteles pdf formátumban megtekinthető

-     az Önkormányzat hivatalos honlapján, melyeknek elérhetősége a következő:

-Tak.: http://www.nyirmeggyes.hu/dok/tak/9.pdf      

 

-     a Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatalban nyomtatott formában.

 

Nyírmeggyes, 2017. szeptember 12.

 

 

Szőkéné Vadon Edit

                                                                  polgármester

 

 

                                                                                   

 

                          HIRDETMÉNY               

 

 

 

 az un. napelemes erőműpark létesítése miatt szükségessé vált településrendezési eszközök módosításáról

 

Nyírmeggyesen a 471-es út mellett lévő Parmen konzervüzeme mögé, az 1172/6-8 hrszterületre egy un. napelemes erőműpark (napelemes kiserőművek) létesítését tervezik.

A Képviselő-testület 55/2017. (V. 30.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a tervezett létesítés az adott helyszínen csak a településrendezési eszközök módosításával megoldható. Ezért a kedvező irányú módosítás mielőbbi megvalósítását kezdeményezte tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályok szerint, a „Költségviselő”-ként megjelölt cég terhére, továbbá a területet – a tervezett beruházás megvalósítása miatt – kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A Képviselő-testület 64/2017. (VIII. 10.) önkormányzati határozata alapján végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményeztem az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel.

 

A kormányhivatal (állami főépítész) az egyeztető tárgyalásról készített jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét megküldte, mely alapján a Képviselő-testület 2017. augusztus 29. napján

-       elfogadta a napelemes erőműpark létesítése kapcsán a településszerkezeti terv módosításáról szóló 68/2017. (VIII. 29.) önkormányzati határozatát,

-       megalkotta a község igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terveinek megállapításáról szóló 3/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletét.

Ezzel megteremtettük a létesítés, az engedélyezés jogi előfeltételét.

 

Az említett határozat és rendelet, valamint azok mellékletei hiteles pdf formátumban megtekinthetők:

-     az Önkormányzat hivatalos honlapján, melyeknek elérhetőségei a következők:

o   Szerkezeti terv módosítása: http://nyirmeggyes.hu/dok/napelem/3.pdf

o   HÉSZ módosítása: http://nyirmeggyes.hu/dok/napelem/2.pdf                                                      

-     a Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatalban nyomtatott formában.

 

Nyírmeggyes, 2017. szeptember 1.

 

Szőkéné Vadon Edit

      polgármester

 

 

 

                                                                                   

 

                          HIRDETMÉNY               

 

 

 

 a 471 sz. főút felújítása miatt szükségessé vált településrendezési eszközök módosításáról

 

A Képviselő-testület a 33/2016. (V. 31.) Önkormányzati határozatával döntött a Nyírmeggyes települést is érintő 471 sz. főút felújítása kapcsán a településrendezési eszközökközte a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ.) módosításáról.

Ezen túl a HÉSZ. törvényességét a Kormányhivatal ellenőrizte és észrevételeket tett azzal kapcsolatban.

Az említett két indokon túl módosítani kívántuk a HÉSZ-t az egyes beépítésre vonatkozó határértékek és kisebb korrekciók tekintetében is, elsődlegesen a kedvezőbb feltételek (telekalakítás, beépíthetőség stb.) biztosítása érdekében.

 

A módosítással kapcsolatban a megyei kormányhivatal (állami főépítész) záró szakmai véleményét megküldte, mely alapján a Képviselő-testület 2017. augusztus 29. napján

-       elfogadta a 471 számú főút felújítása kapcsán a településszerkezeti terv módosításáról szóló 69/2017. (VIII. 29.) önkormányzati határozatát,

-       megalkotta a község igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terveinek megállapításáról szóló 3/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletét.

Ezzel megteremtettük az útfelújítás megvalósításának, valamint a helyben történő kedvezőbb telekalakításnak és beépíthetőségnek a jogi előfeltételét.

Az említett határozat és rendelet, valamint azok mellékletei hiteles pdf formátumban megtekinthetők:

-     az Önkormányzat hivatalos honlapján, melyeknek elérhetőségei a következők:

o   Szerkezeti terv módosítása:    

http://www.nyirmeggyes.hu/dok/telepulesrendezesi%20esz%20mod/1.pdf

http://www.nyirmeggyes.hu/dok/telepulesrendezesi%20esz%20mod/4.pdf

o   HÉSZ. módosítása:

http://www.nyirmeggyes.hu/dok/telepulesrendezesi%20esz%20mod/2.pdf

http://nyirmeggyes.hu/dok/telepulesrendezesi%20esz%20mod/5.pdf           

http://nyirmeggyes.hu/dok/telepulesrendezesi%20esz%20mod/3.pdf             

http://nyirmeggyes.hu/dok/telepulesrendezesi%20esz%20mod/6.pdf             

-     a Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatalban nyomtatott formában.

Nyírmeggyes, 2017. szeptember 1.

Szőkéné Vadon Edit                                                                                                                   polgármester

 

 

                                                                                   

 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Polgármesterétől

4722 Nyírmeggyes, Petőfi S. u. 6.

Tel.: 44/409-850; Fax: 44/509-025

e-mail: ph.meggyes@gmail.com

 

Ügyiratszám:              /2017.

F E L H Í V Á S

 

TISZTELT NYÍRMEGGYESI LAKOSOK és TOVÁBBI PARTNEREK!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Nyírmeggyes Község Önkormányzata 2017. augusztus 30-án (szerda) 18,30 órai kezdettel a Művelődési Ház épületében LAKOSSÁGI FÓRUM-ot tart, melyre tisztelettel meghívom.

A Fórum témája: a település egészére vonatkozóan elkészített településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezeteinek partneri egyeztetése, véleményezése. (A kézikönyv készítés előfeltétele a településképi rendeletnek. A településképi arculati kézikönyv és a rendelet tervezete megtekinthető az Önkormányzat http://www.nyírmeggyes.hu elérhetőségű honlapján!)

A Fórum célja, hogy ösztönözze Önöket arra, hogy a helyi közösségek gondolják végig milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészeti és természeti értékeiket, kultúrájukat és hogyan fejlesszék azokat, s milyen legyen az ezzel kapcsolatos helyi szabályozás.

A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerintmely szintén megtekintehető az Önkormányzat fenti elérhetőségű honlapjána településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásában résztvevő partnerek a következők:

a)                 település teljes lakossága (a település közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, székhellyel, vagy telephellyel, míg ezek hiányában bármilyen ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek;

b)                 a településen működő érdekképviseleti szervezetek, valamint civil szervezetek (ide értve a vallási közösségeket is);

c)                  a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

 

A partnerek észrevételeiket, javaslataikat, véleményüket a fórum keretében szóban, majd azt követő 8 (nyolc) napon belül – hozzám eljuttatva – írásban tehetik meg:

·         személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságára,

·         postai úton: 4722 Nyírmeggyes, Petőfi Sándor utca 6. számra címezve,

·         elektronikus levélben a ph.meggyes@gmail.com e-mail címre.

 

Nyírmeggyes, 2017. augusztus 16.   

                                                                                                           Szőkéné Vadon Edit                                                                                                                  polgármester

                             TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Nyírmeggyesiek!

A jogszabály jelenlegi előírásai szerint a települési arculati kézikönyvet (a továbbiakban: Tak.) és az ezen alapuló önkormányzati rendeletet 2017. október 1. napjáig – az előírt véleményeztetések után – kell elfogadnia a Képviselő-testületnek.

Rövidesen sor kerül arra a Lakossági Fórumra, melyen véleményt nyilváníthatnak a partnerek a Tak.-ról és a településképi rendeletről is.

 

Kérem segítsék elő, hogy környezetükben minél többen megismerjék a tervezeteket és arról véleményt mondjanak, mert a megfogalmazottak szerint egyáltalán nem mindegy, hogy milyen települési környezetben szeretnének és fognak élni a nyírmeggyesiek, hogyan őrzik meg építészeti és természeti értékeiket, kultúrájukat és hogyan fejlesztik azokat, s milyen lesz az ezzel kapcsolatos helyi szabályozás.

 

A végleges dokumentumokat a Lakossági Fórumra szóló Hirdetménnyel  és Felhívással együtt önkormányzati honlapunkon is közzétesszük, s kérjük az érintett partnerek véleményét.

 

Kérem tanulmányozzák a véglegesnek szánt Tak.-ot, mellyel kapcsolatban minden véleményt várunk, és szívesen veszünk a mellékelt dokumentumokban megjelölt elérési címeken. 

 

 

Nyírmeggyes, 2017. augusztus 16.

 

         Tisztelettel:   

 Szőkéné Vadon Edit sk.

                                                polgármester

 

 

Mellékletek:

-       Tak. véglegesnek szánt tervezete (51 oldal)

-       Lakossági Fórumra szóló Hirdetmény (1 oldal)

-       Lakossági Fórumra szóló Felhívás (1 oldal) 

HIRDETMÉNY

 

 

Nyírmeggyes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. október 1. napjáig meg kívánja alkotni a településkép védelméről szóló rendeletét.

Ezért a Képviselő-testület a teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását kezdeményezte.

 

 

Pályázati felhívás

 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján nyilvános pályázatot hirdet

a Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék” Óvodája és Konyhája

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásra történő megbízás érdekében.

 

Munkáltatói jog gyakorlója: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Egyéb munkáltatói jog gyakorlója: Polgármester

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

-       4722 Nyírmeggyes, Rákóczi Ferenc utca 33.  (az intézmény székhelye), és

-       4722 Nyírmeggyes, Rákóczi Ferenc utca 26.  (az intézmény telephelye)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása; a pénzeszközökkel való célszerű és takarékos gazdálkodás, a költséghatékonyság biztosítása; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.

 

1356/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Érdekelt Partnerek!

 

Tájékoztatom a település érintett lakosságát, gazdálkodó, valamint civil szervezeteit, egyházait, hogy Önkormányzatunk Képviselő-testülete a NIF Zrt. beruházásában megvalósuló 471 sz. főút felújítása és nyomvonal korrekciója érdekében településrendezési eszközeinek módosítását határozta el. Ezen túl még más okokból is módosítást tartunk indokoltnak.

 

A módosításhoz elfogadott Partnetségi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében az Önkormányzat a Szabályzatban megjelölt partnerek tájékoztatásának elősegítésére Nyírmeggyes honlapján (http://www.nyirmeggyes.hu) külön tárhelyet biztosított a partnerségi egyeztetés során ke­let­ke­ző dokumentációk egységes megjelenítése érdekében.

Az ezzel összefüggésben feltöltött dokumentációk folyamatosan elérhetők a fenti honlapon a Rendezési terv módosítása útvonalon (tárhelyen).

 

Az egyeztetési eljárást a 314/2012. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 32. § (3) bekezdése értelmében teljes eljárásban folytatjuk le.

A R. 37. § szerinti előzetes tájékoztatási szakasz lefolytatásra került, mely alapján a R. 38-39. § szerinti véleményezési szakasz lefolytatásához is – a fenti helyen – közzéteszem  a véleményezési szakaszra készített dokumentációt.

Tájékoztatom, hogy arra a véleményezők 30 napon belül adhatnak írásos véleményt.

 

Ezt a felhívásomat közzéteszem a fenti honlap főoldalán, valamint az Önkormányzat hirdetőtábláin is.

 

Kérem, hogy ha véleményt kíván nyilvánítani, úgy írásos véleményét a fenti határidőig küldje meg számomra.

 

Nyírmeggyes, 2017. március 27.

 

                                                                            Tisztelettel:

 

                                                                                                    Szőkéné Vadon Edit sk.

                                                                                                      polgármester

 

 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Polgármestere

4722. Nyírmeggyes, Petőfi u. 6.

Telefon: 44-409-850. Email:szokene@ent.hu, meggyes.ph@nyirmeggyes.hu

Tisztelt Címzett!

 

 

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a NIF Zrt. beruházásában megvalósuló 471 sz. főút felújítása és nyomvonal korrekciója érdekében településrendezési eszközeinek módosítását határozta el a 33/2016. (V. 31.) önkormányzati határozatával.


 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Polgármesterétől

cimer600dpi4722 Nyírmeggyes, Petőfi S. u. 6.

Tel.: 44/409-850; Fax: 44/509-025

e-mail: ph.meggyes@gmail.com

 

 

Ügyiratszám:            /2017.

Ügyintéző: Gellén László                                     Tárgy: Lakott területet jelző

                                                                                        helységnévtábla áthelyezése.

 

      

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Sz.-Sz.-B. Megyei Igazgatóság

Vezetőjének

 

4400 Nyíregyháza

Búza tér 20.

 

Nyírmeggyes település belterületi szakaszán is keresztül halad a 471. számú főút.           A múlt évben a főút Nyírbátor felőli végén – a lakosság megelégedésére – rendeződött a lakott területet jelző helységnévtábla áthelyezésével annak új helye.

Nyírmeggyes Község Önkormányzata a jövőben több (elsődlegesen közlekedésbiztonsági) szempont miatt ugyanezt szeretné elérni a főút Mátészalka felőli végén, mely áthelyezés szükségessége felmerült a Képviselő-testület közelmúltban tartott ülésén is.

Azt szeretnénk, ha a tábla új helye a PARMEN Konzervüzem utáni, 1174-1177 hrsz-ú, a település Szabályozási Terve szerinti „Lf” – „falusias lakóterület” építési övezetbe sorolt ingatlanok Mátészalka felőli telekhatárának vonalában kerülne kijelölésére és a tábla ide (a település lakott területének tényleges végéhez) kerülne áthelyezésre. Ezzel a főutat érintő útkereszteződések (pl.: az un. Vadász italboltnál lévő) és a főúthoz csatlakozó ingatlanok, üzemek is nagyobb „közlekedésbiztonsági védelmet” kapnának, valamint reális egyeztetési alapunk lenne ahhoz a törekvésünkhöz is, hogy az említett főút rövidesen sorra kerülő rekonstrukciója során ide kerüljön elhelyezésre egy forgalomlassító sziget is.

Kérem, szíveskedjenek mielőbb tájékoztatni ennek végrehajtási lehetőségéről.

 

 

Nyírmeggyes, 2017. február 20.                         

Köszönettel:

                                                                                      Szőkéné Vadon Edit Etelka

                                                                                                            polgármester

 

 

FELHÍVÁS

 

 

Tájékoztatom Nyírmeggyes település valamennyi lakosát és a településen működő szervét, szervezetét, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2017. (I. 30.) önkormányzati határozatával döntött a településrendezés eszközeinek átfogó – a 471. számú főút felújítása kapcsán szükségessé vált módosításán túli – áttekintéséről, valamint a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése érdekében szükséges intézkedések megtételéről.

 

Az ezekhez szükséges tervezési feladatokra vonatkozó megbízás megadása előtt az Önkormányzat nevében kérem, hogy ha a tájékoztatott körből, vagy bármely más érintett részéről bárkinek javaslata van, úgy azt – lehetőség szerint konkrétan megfogalmazva, s indokaival alátámasztva – legkésőbb