• facebook

Nyilatkozat nyomtatvány

Testületi határozat

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Jegyzője

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézői álláshely betöltésére.

 

A pályázat sikeres elbírálása esetén a Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatalnál a közszolgálati jogviszony, illetve a pénzügyi ügyintézői munkakör ellátása a Kttv.-ben meghatározott esetek kivételével 6 hónapig tartó próbaidő kikötésével, teljes munkaidőben határozatlan időre szól.

 

Ellátandó főbb feladatok: Végzi az Önkormányzat és költségvetési szervei éves költségvetési tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, az ezzel összefüggő pénzügyi és számviteli munkát, az önkormányzati vagyonkataszter vezetését. Vezeti a jogszabályban előírt pénzügyi-számviteli nyilvántartásokat, gondoskodik az önkormányzati gazdálkodással összefüggő szabályzatok elkészítéséről és karbantartásáról. Ellátja a Jegyző által számára meghatározott egyéb feladatokat.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírmeggyes, Petőfi Sándor utca 6.

 

Pályázati feltételek:

-          felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és államháztartási mérlegképes könyvelői (vagy ezzel egyenértékű) szakképesítés;

-          magyar állampolgárság;

-          cselekvőképesség;

-          büntetlen előélet;

-          egészségügyi alkalmasság;

-          a 6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása;

-          a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén – előnyt jelent:

-          a felsőoktatásban szerzett szakirányú diploma, vagy az államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés megléte;

-          a közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási (vagy ezzel egyenértékű) szakvizsgával való rendelkezés;

-          az önkormányzati költségvetési gazdálkodás, pénzügyi igazgatás területén eltöltött nagyobb gyakorlati idő, illetve a szakterületen szerezett nagyobb gyakorlat, szakmai tapasztalat;

-          ASP szakrendszerben való jártasság;

-          OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintű ilyen ismeret, gyakorlat, jártasság;

-          a helyben lakás ténye.

 

A pályázathoz mellékelni kell a pályázónak:

-          a 45/2012. (III. 20.) Korm. r. 1. melléklete szerint a szakmai tevékenységet is bemutató, fényképpel ellátott részletes önéletrajzát, valamint motivációs levelét;

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, vagy az annak megkéréséről szóló igazolást;

-          a pályázati feltételek és a bírálatnál előnyt jelentő egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat, vagy azok hitelesített másolatát;

-          nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, s kinevezése esetén a Kttv. 84.-85 §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, továbbá nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt;

-          a próbaidő kikötésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát,

-          a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát, valamint

-          hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat teljes tartalmát megismerhetik és a pályázattal összefüggésben a személyes adatait kezelhetik.

Az álláshely betölthető: az eredményes elbírálást követő naptól.

Jogállás, illetmény és juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet, továbbá közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Egyéb rendelkezések: köztisztviselővé csak az nevezhető ki, aki – az egyéb feltételek teljesülése esetén – a kinevezés előtt foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vett részt (vagy egészségügyi alkalmasságát más alkalmas módon igazolta), s annak eredményeképpen alkalmasnak minősült.

A pályázat benyújtása: A pályázatot kizárólag ajánlott postai küldeményként lehet benyújtani a Jegyzőhöz címezve (4722 Nyírmeggyes, Petőfi S. u. 6.), a pályázati felhívásnak a Személyügyi Központ internetes oldalán való elsődleges közzétételétől számított 15. napig. A borítékon fel kell tüntetni: a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MEG/213-1/2019, valamint  a „Pénzügyi ügyintézői pályázat” hivatkozást.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.nyirmeggyes.hu

A pályázat elbírálása: Személyes interjút követően a Jegyző által történő elbírálásra a benyújtásra előírt határidőt követő utolsó napot követő 10 napon belül sor kerül, és annak eredményéről a pályázat kiírója további 5 napon belül minden pályázót írásban tájékoztat.

További információ kérhető – a pályázat benyújtására megállapított határidőig – a Jegyzőtől a jegyzo@nyirmeggyes.hu címen.

A pályázati eljárásra egyebekben a Kttv. szabályai az irányadóak.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.  

Nyírmeggyes, 2019. január 23.

           Lipták József sk.

                                                                                                               jegyző

 

 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Polgármestere

pályázatot hirdet

jegyzői álláshely betöltésére.

 

 

A pályázat sikeres elbírálása esetén a Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatalnál a közszolgálati jogviszony a Kttv.-ben meghatározott esetek kivételével 6 hónapig tartó próbaidő kikötésével, teljes munkaidőben határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4722 Nyírmeggyes, Petőfi Sándor utca 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: a Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv.), továbbá más jogszabályokban a jegyző számára meghatározott feladatok ellátása, hatáskörök gyakorlása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra Mötv. és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), míg az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet, továbbá közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-          magyar állampolgárság;

-          cselekvőképesség;

-          büntetlen előélet;

-          igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség;

-          jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés;

-          legalább kétévi közigazgatásban szerzett gyakorlat;

-          egészségügyi alkalmasság;

-          a 6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása;

-          a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása..

Az elvárt magasabb szintű pályázati feltételek meglététől – a megfelelő feltételekkel nem rendelkező pályázó hiányában és ott ahol az megengedett – csak rendkívül indokolt esetben kívánunk eltekinteni.         

A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén – előnyt jelenthet:

-          a közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási (vagy ezzel egyenértékű) szakvizsgával való rendelkezés;

-          a közigazgatási bármely területén szerzett vezetői gyakorlat igazolása;

-          a települési közigazgatási területen szerzett nagyobb szakmai gyakorlat, – hátrányos jogkövetkezmények nélkül megszűnt – köztisztviselői jogviszony igazolása;

-          ASP szakrendszerben való jártasság;

-          legalább az OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintű ilyen ismeret, gyakorlat, jártasság;

-          a kiváló kommunikációs készség.

 

A pályázathoz mellékelni kell a pályázónak:

o   a 45/2012. (III. 20.) Korm. r. 1. melléklete szerint a szakmai tevékenységet is bemutató, fényképpel ellátott részletes önéletrajzot, valamint motivációs levelet;

o   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, vagy az annak megkéréséről szóló igazolást;

o   a pályázati feltételek és a bírálatnál előnyt jelentő egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok hitelesített másolatát), valamint a közigazgatási gyakorlat, szerzett tapasztalat hitelt érdemlő igazolását;

o   nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, s kinevezése esetén a Kttv. 84.-85., 87 §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, továbbá nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt;

o   amennyiben még nem teljesül a pályázati feltételek közül a képesítésre vonatkozó, úgy a két éven belül, ha a közigazgatási szakvizsgára vonatkozó, úgy az egy éven belül történő megszerzésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát;

o   a próbaidő kikötésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát,

o   a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát, valamint

o   hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat teljes tartalmát megismerhetik és a pályázattal összefüggésben a személyes adatait kezelhetik.

Az álláshely betölthető: legkorábban 2019. április 1. napjától.

Egyéb rendelkezések: jegyzővé csak az nevezhető ki, aki – az egyéb feltételek teljesülése esetén – a kinevezés előtt foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vesz részt, (vagy egészségügyi alkalmasságát más alkalmas módon igazolta), s annak eredményeképpen alkalmasnak minősült.

A pályázat benyújtása: A pályázatot kizárólag ajánlott postai küldeményként lehet benyújtani a Polgármesterhez címezve (4722 Nyírmeggyes, Petőfi Sándor utca 6.), a pályázati felhívásnak a Személyügyi Központ internetes oldalán való elsődleges közzétételétől számított 20. napig. A borítékon fel kell tüntetni: a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MEG/212-1/2019, valamint  aJegyzői pályázat” hivatkozást.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.nyirmeggyes.hu

A pályázat elbírálása: Személyes interjút követően a Polgármester által történő elbírálásra a benyújtásra előírt határidőt követő 10 napon belül sor kerül. Az elbírálás eredményéről a pályázat kiírója további 5 napon belül minden pályázót írásban tájékoztat.

További információ kérhető – a pályázat benyújtására megállapított határidőig – a Polgármestertől a (36) 30/627-0637-es telefonszámon, vagy a szokene@ent.hu címen.

A pályázati eljárásra egyebekben a Kttv. szabályai az irányadóak.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.  

 

Nyírmeggyes, 2019. január 23.

 

 

           Szőkéné Vadon Edit sk.

                                                                                                           polgármester

                       

 

Tájékoztató az ásott és fúrot kutak engedélyeztetésérőlFertőzött területen található települések listája
Fertőzött terület Vadászatra jogosultak
Fertőzöttség térkép