• facebook


Fertőzött területen található települések listája
Fertőzött terület Vadászatra jogosultak
Fertőzöttség térkép

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Polgármestere

pályázatot hirdet

aljegyzői álláshely betöltésére.

 

 

A pályázat sikeres elbírálása esetén a Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatalnál a közszolgálati jogviszony – 6 hónapig tartó próbaidő kikötésével – határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4722 Nyírmeggyes, Petőfi Sándor utca 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: az önkormányzati igazgatáson belül a Jegyző helyettesítése, illetve – önálló munkaköri feladatként – a Jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), míg az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet, továbbá közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-          magyar állampolgárság;

-          cselekvőképesség;

-          büntetlen előélet;

-          igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség (a Képviselő-testület felmentést adhat a szakképesítés alól annak a pályázónak, aki az előírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezéstől számított két éven belül befejezi);

-          jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés (a Polgármester közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, ha a pályázó a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi);

-          legalább kétévi közigazgatásban szerzett gyakorlat (a Képviselő-testület az előírt gyakorlati időt csökkentheti vagy elengedheti);

-          a 6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása;

-          a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

Az elvárt magasabb szintű pályázati feltételek meglététől – a megfelelő feltételekkel nem rendelkező pályázó hiányában és ott ahol az megengedett – csak rendkívül indokolt esetben kívánunk eltekinteni.         

A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén – előnyt jelent:

-          a közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási (vagy ezzel egyenértékű) szakvizsgával való rendelkezés;

-          a közigazgatási bármely területén szerzett nagyobb vezetői gyakorlat megléte, igazolása;

-          a települési közigazgatási területen ügyintézői munkakörben szerzett nagyobb szakmai gyakorlat, – hátrányos jogkövetkezmények nélkül megszűnt – köztisztviselői jogviszony igazolása;

-          ASP szakrendszerben való jártasság;

-          legalább az OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintű ilyen ismeret, gyakorlat, jártasság;

-          a kiváló kommunikációs készség.

 

A pályázathoz mellékelni kell a pályázónak:

o   45/2012. (III. 20.) Korm. r. 1. melléklete szerint a szakmai tevékenységet is bemutató, fényképpel ellátott részletes önéletrajzot valamint motivációs levelet;

o   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, vagy az annak megkéréséről szóló igazolást;

o   iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítványok, oklevelek másolatát és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolatát;

o   a pályázati feltételek és a bírálatnál előnyt jelentő egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok hitelesített másolatát), valamint a közigazgatási gyakorlat, szerzett tapasztalat hitelt érdemlő igazolását;

o   nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, s kinevezése esetén a Kttv. 84.-85., 87 §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, továbbá nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt;

o   a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát;

o   amennyiben még nincs, úgy a közigazgatási szakvizsga egy éven belül történő megszerzésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát, valamint

o   hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat teljes tartalmát megismerhetik és a pályázattal összefüggésben a személyes adatait kezelhetik.

Az álláshely betölthető: legkorábban 2018. szeptember 15. napjától.

Egyéb rendelkezések: köztisztviselővé csak az nevezhető ki, aki – az egyéb feltételek teljesülése esetén – a kinevezés előtt foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vesz részt, s annak eredményeképpen alkalmasnak minősült.

A kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezettség teljesítésének, illetve amennyiben indokolt, úgy a közigazgatási szakvizsga egy éven belül történő megszerzésének vállalása.

A pályázat benyújtása: A pályázatot kizárólag ajánlott postai küldeményként lehet benyújtani a Polgármesterhez címezve (4722 Nyírmeggyes, Petőfi Sándor utca 6.), a pályázati felhívásnak a Személyügyi Központ internetes oldalán való elsődleges közzétételétől számított 15. napig. A borítékon fel kell tüntetni: a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………………, valamint  az „Aljegyzői pályázat” hivatkozást.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.nyirmeggyes.hu

A pályázat elbírálása: A Jegyző javaslatával a Polgármester által történő elbírálásra a benyújtásra előírt határidőt követő 10 napon belül sor kerül. Az elbírálás eredményéről a pályázat kiírója további 5 napon belül minden pályázót írásban tájékoztat. További információ kérhető – a pályázat benyújtására megállapított határidőig – a Polgármestertől a (36) 30/627-0637-es telefonszámon, vagy a szokene@ent.hu címen.

A pályázati eljárásra egyebekben a Kttv. szabályai az irányadóak.

 

A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.  

 

Nyírmeggyes, 2018. augusztus 3.

 

           Szőkéné Vadon Edit sk.

                                                                                                           polgármester