• facebook
                                                   ADÓÜGYEK

 

Felvilágosítás és időpont egyeztetés:                          

                                            Kecskés Györgyné

                                            Telefon: 44/409-850

                                                           30/7574528

                                            Email: adó@nyírmeggyes.hu

                                                        ph.meggyes@gmail.com

 

Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok:

Iparűzési adó számla:

                          11744041-15405009-03540000

Gépjárműadó számla:

                          11744041-15405009-08970000

Magánfőző díj számla:

                          11744041-15405009-10110007

Magánszemélyek kommunális adója számla:

                          11744041-15405009-02820000

Késedelmi pótlék számla:

                          11744041-15405009-03780000

Államigazgatási eljárás illeték számla:

                          11744041-15405009-03470000

Idegen bevételek elszámolási számla:

                          11744041-15405009-04400000

Egyéb bevételek  beszedési számla:

                          11744041-15405009-08800000

Bírság beszedési számla:

                          11744041-15405009-03610000

Termőföld bérbeadásából  származó jövedelemadó számla:

                          11744041-15405009-08660000

Talajterhelési díj beszedési számla:

                          11744041-15405009-03920000

 

Ez évi helyi adónaptár:

A változást követő évben:

Január 15.  

-      a magánszemély kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése,

-      KATA adóalanyok változásának bejelentése;

-      azon magán pálinkafőzők bejelentése, akik desztilláló berendezéssel rendelkeznek.

Február 15. 

-      a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása a kifizető által.

Tárgyhó 12. 

-      a kifizető által levont, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó befizetése.

Március 16. 

-      a helyi iparűzési adóelőleg (az ezév I. félévi iparűzési adóelőleg az előző. évi adóelőleg 50 %-a), a magánszemély kommunális adója, valamint a gépjárműadó I. félévi részletének befizetése.

Március 20. 

-      a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása magánszemély által.

Március 31. 

-      az előző. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása.

Május 31.    

-      az előző évi helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által előző évben befizetett adóelőleg és feltöltési kötelezettség, valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége, melyet az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. 

Szeptember 15.      

-      a II. félévi iparűzési adóelőleg, a magánszemély kommunális adója, valamint a gépjárműadó befizetése.

December 20.

-      az iparűzési adó feltöltési kötelezettségről adóbevallás benyújtása és az adó-kiegészítés megfizetése.

 

Gépjárműadó:

Belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, motorkerékpár adóztatása történik ezzel az adónemmel.

Az adóztatási feladatokat magánszemélyek esetében a lakcím szerinti önkormányzat adóhatósága, nem magánszemély esetében a járműnyilvántartásban bejegyzett székhely, vagy telephely szerinti önkormányzati adóhatóság látja el. A címváltozás (lakcím, székhely, telephely) évére járó adót teljes egészében a régi cím szerinti önkormányzathoz kell megfizetni. Az új cím szerinti önkormányzat illetékessége a címváltozást követő év első napjától áll fenn.

Az adót az adóhatóság a központi járműnyilvántartásból kapott adatközlés alapján kivetéssel állapítja meg.

Adófizetésre kötelezett:

Az adóévre járó adót az adóalany fizeti meg. Az egész évi adót annak kell megfizetnie, aki a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járműnyilvántartása szerint az év első napján a gépjármű tulajdonosa, illetve üzembentartója.

Új, vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után a forgalomba helyezés napját követő hónap első napjától kell adót fizetnie az ez idő szerinti tulajdonosnak, vagy üzembentartónak. A gépjármű forgalomból való kivonásakor a kivonás hónapjának utolsó napjáig esedékes adó időarányosan fizetendő meg.

Bevallás, bejelentési kötelezettség az alábbi esetekben áll fenn:

-       ha a gépjármű jogellenesen kerül ki az adóalany birtokából (ellopták). Ekkor kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, melyhez szükséges a rendőrségi nyomozásról készült jegyzőkönyv, illetve határozat csatolása;

-       ha az adó alanyát mentesség illeti meg.

Nem kell bevallást, bejelentést tenni:

Új, vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladás, forgalomból való kivonás esetében az adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség nem áll fenn.

A gépjárműadót az adóhatóság a Központi Járműnyilvántartó adatközlése alapján írja elő és szünteti meg. Az adatközlés az országos járműnyilvántartáson alapul, amely az okmányiroda felé bejelentett változások szerint módosul. Amennyiben a gépjármű vásárlója nem jegyezteti be a tulajdonjog-változást, az adó alanya továbbra is a régi tulajdonos marad. Ezért a gépjármű eladását az eladó tulajdonosnak is be kell jelenteni az okmányiroda felé az adásvételt követő 8 napon belül, A vevőnek az adásvételt követő 15 napon belül az adásvételi szerződés másolatának okmányirodához történő eljuttatásával kell bejelentést tenni.

Letölthető nyomtatvány:

 

    - bevallás gépjárműadóról

 

 

Iparűzési adó:

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmeggyes település közigazgatási területére kiterjedő hatállyal 1994. január 01. napjától, határozatlan időre helyi iparűzési adót vezetett be.

Adóköteles: az Önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység

Az adó alanya: a vállalkozó.

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Adómentes: az alapítvány, a társadalmi szervezet, az egyház, a közszolgálati szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv, abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szerv esetében eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: 2003. január 01. napjától a nettó árbevétel 1 százaléka.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: az adóátalány naptári naponként 5.000,- Ft.

Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó bevallásának határideje a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napja.

Letölthető nyomtatvány:

 

-      bejelentkezés, változás-bejelentés

-      helyi iparűzési adó bevallás

-      bevallás ideiglenes jellegű tevékenység esetén

-      bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről

-      átvezetési kérelem, túlfizetés rendezése számlák között

 

 

Magánszemély kommunális adója:

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat illetékességi területére 1999. január 01. napjától bevezette a magánszemélyek kommunális adóját.

Adóköteles: az Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, a beépítetlen belterületi földrészlet (telek) a  nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával való rendelkezés.

Az adó évi mértéke: adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként egységesen: 3.000,- Ft.

Mentes a magánszemélyek kommunális adója megfizetésének kötelezettsége alól:

A törvényben meghatározottakon túl mentes az az adótárgy:

-       amely nem lakás, feltéve, hogy az érintett nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész nem minősül:

-           kereskedelmi egységnek, vagy

-           más gazdasági célra használt – szolgáltatási, valamint termelő tevékenység célját szolgáló adótárgynak (pl.: irodának, rendelőnek, vagy műhelynek, üzemnek stb.), vagy

-           ezeket a tevékenységeket elsődlegesen és közvetlenül szolgáló raktározási, tárolási célra használt adótárgynak (pl.: raktárnak, garázsnak stb.).

-       amelyet az adóalany a törvény szerinti mezőgazdasági célra használ;

-       amelyet életveszélyessé nyilvánítottak;

-       amely külterületen helyezkedik el;

-       amely építési tilalom alatt álló telek, az elrendelt építési tilalom időtartama alatt;

-       amely külterületen fennálló lakásbérleti jog tárgya;

-       amely belterületi földterületen lévő második és további építmény.

Letölthető nyomtatvány:

 

-      bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról

-      megállapodás az adóval kapcs kötelezettségekről, és jogokról

-      bejelentés magánszemélyek kommunális adó megszüntetéséhez

 

 

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díjat köteles fizetni az (magánszemély, vállalkozás stb.), aki/amely Nyírmeggyes község illetékességi területén – közművesített területen – a vezetékes csatornahálózatba be nem kapcsolt ingatlannal rendelkezik.

 

A talajterhelési díj megfizetése:

A kibocsátónak a díj fizetési kötelezettségét önadózással kell teljesítenie, a talajterhelési díj beszedési számla javára.

Negyedévente díjelőleget köteles fizetni, melyet késedelmi pótlékmentesen a negyedév utolsó napjáig teljesíthet. A befizetett díjelőleg és a fizetendő éves tényleges díj különbözetének elszámolására az adott tárgyév április 30. napjáig kerül sor.

A talajterhelési díj egységmértéke: 1.200,- Ft/m3. A fizetendő éves díj nagyságát (Ft-ban) ez az egységmérték, valamint a díjalap (m3) és a területérzékenységi szorzó (1,5) szorzata határozza meg.

Az adatokban történt bármely változásról, rákötésről a Polgármesteri Hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

A szennyvíz törzshálózatra való rácsatlakozás megtörténtét, s a díjfizetési kötelezettsége megszűnését a kötelezett a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. (4401 Nyíregyháza Tó utca 5. mint szolgáltató) által aláírt „Közszolgáltatási szerződés bekötési vízmérő szerinti lakossági felhasználó részére” okirat benyújtásával igazolhatja.

Letölthető nyomtatvány:

 

     - Bevallás talajterhelési díjról

 

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:

-      a helyi adóról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

-      az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény

-      a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény

-      a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII törvény

-      Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

A pálinkafőzés szabályainak változásai:

2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A tulajdonszerzés nem engedélyköteles. A kötelezettnek a bejelentésben meg kell adnia a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell(ett) megtennie a bejelentést.

 

Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló magánfőzői bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.

 

Tehát, aki jelenleg nyírmeggyesi lakos és 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt desztilláló berendezést vásárolt, bejelentést kell tenni Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatalnál. Kérjük, hogy aki ezt elmulasztotta mielőbb pótolja!

2015. évtől a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban is a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság – nyírmeggyesi lakosok esetében, a Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatal – jár el.  

 

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A bejelentésben a nevet, lakcímét, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti e bejelentésről a többi érintett hatóságot/adóhatóságot.

 

A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ennek mértéke akár 200 ezer forintig is terjedhet.

 

Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén, vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

 

A magánfőzésben előállított párlat évi 1000 forintos adóját a magánfőzőnek kell megfizetnie, s amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzat bevétele. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. 

 

Változik a magánfőző definíciója is, magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

 

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatóság igazolásával igazolja.

 

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a törvény hatályba lépését megelőzően előállított magánfőzött párlatra 2014. december 31-ét követően is az előállításkor érvényes rendelkezések az irányadók. A törvény hatályba lépését követően előállításra kerülő párlatok tekintetében azonban már az új szabályokat kell alapul venni.

 

A bérfőzésben előállított párlat után is - 2014. december 31. napjával - megszűnik az eddig 50 liter mennyiségig biztosított „0" forintos adómérték. 2015. január 1-jétől a szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető alapanyagából előállított párlat adója egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig 167.000 forint (1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 835 forint), az 50 litert meghaladó mennyiségre 333.385 forint (1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 1667 forint).

Letölthető nyomtatvány:

BEJELENTÉS desztillálóberendezés tulajdonjogáról,