ADÓÜGYEK

 Felvilágosítás és időpont egyeztetés:

                                            Kecskés Györgyné

                                            Telefon: 44/409-750

                                            E-mail: ado@nyírmeggyes.hu

                                                       

Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok:

Iparűzési adó számla:

                          11744041-15405009-03540000

Gépjárműadó számla:

                          11744041-15405009-08970000

Magánszemélyek kommunális adója számla:

                          11744041-15405009-02820000

Késedelmi pótlék számla:

                          11744041-15405009-03780000

Államigazgatási eljárás illeték számla:

                          11744041-15405009-03470000

Idegen bevételek elszámolási számla:

                          11744041-15405009-04400000

Egyéb bevételek  beszedési számla:

                          11744041-15405009-08800000

Bírság beszedési számla:

                          11744041-15405009-03610000

Termőföld bérbeadásából  származó jövedelemadó számla:

                          11744041-15405009-08660000

Talajterhelési díj beszedési számla:

                          11744041-15405009-03920000

Ez évi helyi adónaptár:

A változást követő évben:

Január 15.  

-      a magánszemély kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése,

-      KATA adóalanyok változásának bejelentése;

-      azon magán pálinkafőzők bejelentése, akik desztilláló berendezéssel rendelkeznek.

 

Március 16. 

-      a helyi iparűzési adóelőleg (az ezév I. félévi iparűzési adóelőleg az előző. évi adóelőleg 50 %-a), a magánszemély kommunális adója,  I. félévi részletének befizetése.

Március 20. 

-      a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása magánszemély által.

Március 31. 

-      az előző. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása.

Május 31.    

-      az előző évi helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által előző évben befizetett adóelőleg  valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége, melyet az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. 

Szeptember 15.      

-      a II. félévi:  iparűzési adóelőleg, és a magánszemély kommunális adójának befizetése.

 

Gépjárműadó:

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően 2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos teljes körű adóhatósági feladatokat az állami adó-és vámhatóság (NAV) látja el.  A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is Nyírmeggyes Község Önkormányzat Adóhatósága az illetékes. Általánosságban a gépjármű tulajdonosának és üzembentartónak továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából adatot szolgáltat az állami adó-és vámhatóságnak. Az adóelőírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság postázza az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk, az állami adó-és vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetők.

Iparűzési adó:

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmeggyes település közigazgatási területére kiterjedő hatállyal 1994. január 01. napjától, határozatlan időre helyi iparűzési adót vezetett be.

Adóköteles: az Önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység

Az adó alanya: a vállalkozó.

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Adómentes: az alapítvány, a társadalmi szervezet, az egyház, a közszolgálati szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv, abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szerv esetében eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: – a Htv. 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak figyelembe vételével – az adóalap 1%-a.

Az adózó a 2021. évtől állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve bármely korábbi adóévről benyújtott adóbevallás kijavítását és az önelennőrzéssel való helyesbítést – kizárólag az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti. A bevallást –a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap – megállapítást alkalmazó Kata-alany kivételével – általános esetben az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, így a naptári évvel azonos üzleti éves adózónak május 31.-éig kell benyújtani! 

Magánszemély kommunális adója:

Magánszemélyek számára, akik a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosai, vagy bérlői.

Adóköteles: az Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, a beépítetlen belterületi földrészlet (telek) a  nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával való rendelkezés.

Az adó évi mértéke: adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként egységesen: 3.000,- Ft.

Mentes a magánszemélyek kommunális adója megfizetésének kötelezettsége alól:

A törvényben meghatározottakon túl mentes  a Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2015. (X.21) önkormányzati rendelete a helyi adókról 6.§ (1) bekezdése alapján, az az adótárgy:

-       amely nem lakás, feltéve, hogy az érintett nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész nem minősül:

-           kereskedelmi egységnek, vagy

-           más gazdasági célra használt – szolgáltatási, valamint termelő tevékenység célját szolgáló adótárgynak (pl.: irodának, rendelőnek, vagy műhelynek, üzemnek stb.), vagy

-           ezeket a tevékenységeket elsődlegesen és közvetlenül szolgáló raktározási, tárolási célra használt adótárgynak (pl.: raktárnak, garázsnak stb.).

-       amelyet az adóalany a törvény szerinti mezőgazdasági célra használ;

-       amelyet életveszélyessé nyilvánítottak;

-       amely külterületen helyezkedik el;

-       amely építési tilalom alatt álló telek, az elrendelt építési tilalom időtartama alatt;

-       amely külterületen fennálló lakásbérleti jog tárgya;

-       amely belterületi földterületen lévő második és további építmény.

Letölthető nyomtatvány:

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díjat köteles fizetni az (magánszemély, vállalkozás stb.), aki/amely Nyírmeggyes község illetékességi területén – közművesített területen – a vezetékes csatornahálózatba be nem kapcsolt ingatlannal rendelkezik.

 

A talajterhelési díj megfizetése:

A kibocsátónak a díj fizetési kötelezettségét önadózással kell teljesítenie, a talajterhelési díj beszedési számla javára, melyt  a negyedév utolsó napjáig teljesíthet.

A talajterhelési díj egységmértéke: 1.200,- Ft/m3. A fizetendő éves díj nagyságát (Ft-ban) ez az egységmérték, valamint a díjalap (m3) és a területérzékenységi szorzó (1,5) szorzata határozza meg.

Az adatokban történt bármely változásról, rákötésről a Polgármesteri Hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

A szennyvíz törzshálózatra való rácsatlakozás megtörténtét, s a díjfizetési kötelezettsége megszűnését a kötelezett a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. (4401 Nyíregyháza Tó utca 5. mint szolgáltató) által aláírt „Közszolgáltatási szerződés bekötési vízmérő szerinti lakossági felhasználó részére” okirat benyújtásával igazolhatja.

Letölthető nyomtatvány: 

     - Bevallás talajterhelési díjról

 

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:

-      a helyi adóról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

-      az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

-    az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

-   az adóhatóság által foganatosítható végrehajtásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

-      a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény

-      a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII törvény

-      Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

-    Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2015. (X.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 

 

A pálinkafőzés szabályainak változásai:

2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A tulajdonszerzés nem engedélyköteles. A kötelezettnek a bejelentésben meg kell adnia a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló magánfőzői bejelentésről,  értesíti a vámhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.

A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ennek mértéke akár 200 ezer forintig is terjedhet.

 Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén, vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül. A magánfőző tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, amely mennyiség adómentes.

Változik a magánfőző definíciója is, magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. A magánfőzött párlat eredetét a magánfőzöttpárlat-származási igazolás igazolja.

 Letölthető nyomtatvány:

BEJELENTÉS desztillálóberendezés tulajdonjogáról,